Rote-Hand-Brief zu Lojuxta (Lomitapid)

V spolupráci s Európskou agentúrou pre lieky (EMA) a Federálnym inštitútom pre lieky a zdravotnícke pomôcky (BfArM) poskytuje Amryt Pharmaceuticals DAC nasledujúce informácie.

Zhrnutie

 • Lomitapid je kontraindikovaný u pacientov so stredne ťažkou alebo ťažkou poruchou funkcie pečene a u pacientov s nevysvetliteľnými pretrvávajúcimi abnormalitami funkcie pečene.
 • Pred a počas liečby lomitapidom je potrebné monitorovať funkciu pečene (špecifické odporúčania nájdete v tabuľkách nižšie).
 • Pred začatím liečby lomitapidom a potom v ročných intervaloch sa má vykonať vyšetrenie na steatohepatitídu / fibrózu (pozri tabuľku nižšie).
 • Lomitapid je počas tehotenstva kontraindikovaný.

Pred začatím liečby lomitapidom u žien vo fertilnom veku:

 • Potvrďte, že nejde o tehotenstvo
 • Mali by ste dostať radu o účinných metódach antikoncepcie
 • sa zavádza a udržiava účinná antikoncepcia

Pozadie a bezpečnostné obavy

Lojuxta (lomitapid) je indikovaná ako doplnok k diéte s nízkym obsahom tukov a iným liekom znižujúcim hladinu lipidov s alebo bez aferézy lipoproteínov s nízkou hustotou (LDL aferéza) u dospelých pacientov s homozygotnou familiárnou hypercholesterolémiou (HoFH).

Tento Rote-Hand-Brief má pripomenúť členom zdravotníckych povolaní opatrenia na minimalizáciu rizika opísané v školiacich materiáloch (pokyny pre lekárov) a v technických informáciách o lieku Lojuxta, pretože skúsenosti z klinickej praxe ukazujú, že dodržiavanie týchto opatrení je možné vylepšiť.

Opatrenia na minimalizáciu rizika

Monitorovanie pečeňových hodnôt

Lomitapid môže viesť k zvýšeniu pečeňových enzýmov alanínaminotransferázy (ALT) a aspartátaminotransferázy (AST), ako aj k steatóze pečene. Zmeny hladín pečeňových enzýmov sa môžu vyskytnúť kedykoľvek počas liečby, väčšinou však počas zvyšovania dávky. Preto by sa mali pečeňové funkčné testy vykonávať podľa nižšie uvedených harmonogramov.

Pred začatím liečby

Meranie hodnôt pre ALT, AST, alkalickú fosfatázu, celkový bilirubín, gama-glutamyltransferázu (Gamma-GT) a sérový albumín

Počas 1. roč

Pred každým zvýšením dávky alebo mesačne, podľa toho, čo nastane skôr: stanovte aspoň ALT a AST

Po 1. ročníku

Najmenej každé 3 mesiace a pred každým zvýšením dávky: stanovte minimálne ALT a AST

Ak sa u pacientov liečených lomitapidom vyskytnú zvýšené hladiny aminotransferáz, dávka lomitapidu sa má upraviť a pacienti majú byť sledovaní nasledovne.

≥ 3x a <5x ULN (horná hranica normálu)

Zvýšenie by malo byť potvrdené novým meraním do týždňa.

Ak sa to potvrdí, dávka by sa mala znížiť a mali by sa vykonať ďalšie pečeňové testy, ak ešte neboli vykonané (ako je alkalická fosfatáza, celkový bilirubín a INR).

Vyšetrenia by sa mali opakovať týždenne a liečba by sa mala prerušiť, ak:

 • Vyskytujú sa príznaky abnormálnej funkcie pečene (zvýšenie bilirubínu alebo INR).
 • hladiny aminotransferáz stúpajú na viac ako 5-násobok ULN alebo
 • hladina aminotransferázy neklesla pod 3x ULN asi do štyroch týždňov.

Pacienti s trvalým zvýšením hladín aminotransferáz> 3x ULN by mali byť odoslaní k hepatológovi na ďalšie vyšetrenie.

Ak sa liečba liekom Lojuxta znovu zaháji po poklese hladín aminotransferáz na <3x ULN, je potrebné zvážiť zníženie dávky a častejšie vykonávanie pečeňových testov.

≥ 5x ULN

Liečba sa má prerušiť a majú sa vykonať ďalšie pečeňové testy, ak ešte neboli vykonané (ako je alkalická fosfatáza, celkový bilirubín a INR). Ak hladiny aminotransferáz neklesnú pod 3x ULN do približne štyroch týždňov, pacient by mal byť odoslaný k hepatológovi na ďalšie vyhodnotenie.

Pri obnovení liečby lomitapidom po poklese hladín aminotransferáz na <3x ULN je potrebné dávku znížiť a častejšie robiť pečeňové vyšetrenia.

Monitorujte príznaky steatohepatitídy / fibrózy alebo progresívneho ochorenia pečene

Pred liečbou a raz ročne s pomocou hepatológa by sa mal vykonávať pravidelný skríning steatohepatitídy / fibrózy pomocou zobrazovacích metód a meraní biomarkerov.

1) Zobrazovacie techniky na preukázanie elasticity tkaniva, napr. B. Fibroscan, akustický radiačný impulz (ARFI) alebo elastografia pomocou magnetickej rezonancie (MR elastografia)

2) Meranie biomarkerov a / alebo použitie hodnotiacich metód (skóre). To by malo zahŕňať najmenej jeden marker z každej z nasledujúcich kategórií:

 • Gamma-GT, sérový albumín (poškodenie pečene)
 • Vysoko citlivý C-reaktívny proteín (hs-CRP), rýchlosť sedimentácie (BKS), fragment CK-18, Nashov test (zápal pečene)
 • Panel Enhanced Liver Fibrosis (ELF), fibrometer, kvocient AST / ALT, skóre Fib-4, fibrotest (pečeňová fibróza)

Tehotné ženy a použitie lomitapidu u žien vo fertilnom veku

Lomitapid je kontraindikovaný u tehotných žien. Všetky ženy vo fertilnom veku by mali mať negatívny tehotenský test a pred začatím liečby používať účinnú antikoncepciu. Perorálne kontraceptíva sa môžu stať menej účinnými v dôsledku hnačiek alebo vracania až sedem dní po odznení týchto príznakov, počas ktorých sa má používať ďalšia antikoncepcia. Ženy by mali okamžite informovať svojho lekára, ak majú podozrenie, že môžu byť tehotné.

Výrobca poskytuje školiace materiály

Výrobca poskytuje vzdelávacie materiály pre lekárov predpisujúcich lieky (vrátane kontrolného zoznamu kľúčových otázok, o ktorých by mali byť pacienti informovaní) a pre pacientov (príručka pre pacientov a identifikačný preukaz pacienta).