Bol zverejnený nový akčný plán AMTS

pozadie

Federálne ministerstvo zdravotníctva (BMG) pokračuje v projekte na zlepšenie bezpečnosti liekovej terapie (AMTS) už po piatykrát v rámci „Akčného plánu AMTS 2021-2024“. Po prvýkrát v roku 2007 bola pri Drogovej komisii Nemeckej lekárskej asociácie (AkdÄ) zriadená medziodborová koordinačná skupina zložená zo zástupcov lekárov a farmaceutov, nemocníc, zdravotných poisťovní a ošetrovateľského personálu, zástupcov pacientov a členov BMG.

Cieľom projektu je najmä vyvinúť stratégie na zabránenie nežiaducim reakciám na lieky (ADR) spôsobeným chybami v liečbe, ktoré tvoria asi 6,5% prezentácií na nemocničných pohotovostiach. Podľa štúdie BMG, v ktorej malo 34% vyšetrovaných pacientov ADR po prijatí do nemocnice, je približne 79% vedľajších účinkov výsledkom chýb liečby a je možné sa im vyhnúť. Okrem bezpečnosti pacienta zohrávajú úlohu aj vynaložené náklady. Každý rok sú náklady na liečbu vo výške 800 miliónov až 1,2 miliardy eur spôsobené chybami v liečbe.

Ciele akčného plánu AMTS

Je tu uvedených celkovo 42 opatrení na dosiahnutie cieľov akčného plánu. Okrem zvyšovania povedomia o rizikách spojených s drogami sa v pláne počíta so zvýšením zdravotnej gramotnosti pacientov, podporou medziprofesnej spolupráce a využívaním digitalizácie. Cieľom je tiež vypracovať kvalitatívne ciele a možné ukazovatele na meranie AMTS.

Zvyšovanie povedomia o drogových rizikách

„Akčný plán AMTS 2021-2024“ sa zameriava najmä na senzibilizáciu všetkých osôb zapojených do procesu drogovej terapie (pacienti, lekári, lekárnici, zdravotné sestry, pôrodné asistentky) a verejnosť na riziká, ktorým sa dá predísť. Predmetné oblasti vysoko rizikových situácií, polymedikácie a prechodu na starostlivosť sú založené na iniciatíve WHO pre bezpečnosť pacientov „Lieky bez poškodenia“ z roku 2017.

Ponuka nezávislých informácií pre pacientov sa má rozšíriť napríklad o diskusných sprievodcov a rozšírenú ponuku tematických materiálov, ktoré sú pre laikov zrozumiteľné. Pozornosť by sa nemala venovať iba rizikám, ale najmä výhodám liekov. Jedným z opatrení je aktualizácia a príprava webovej stránky Charité Berlin embryotox.de.

Ďalším opatrením je vypracovanie odporúčaní pre opatrenia a zoznamy vysoko rizikových liekov v ambulantnej a ústavnej starostlivosti, ako aj usmernenie pre AMTS, ktoré je v ideálnom prípade možné zahrnúť do adresára AWMF (Asociácia vedeckých lekárskych spoločností).

Podpora medziodborovej spolupráce

V správe Rady pre zdravie (SVR) bola opäť kritizovaná nedostatočná interdisciplinárna spolupráca. Medziodborové a medziodvetvové riadenie liekov sa má podporovať, napríklad v rámci riadenia prepustenia, prostredníctvom takzvaných modelov najlepšej praxe, ktoré definujú zodpovednosti a úlohy každej odbornej skupiny v závislosti od oblasti starostlivosti.

Do roku 2024 sa plánuje aj modelový projekt na rozvoj medziprofesijného konceptu výučby AMTS pre študentov medicíny a farmácie.

Výhody digitalizácie

Digitalizácia hrá dôležitú úlohu pri realizácii cieľov akčného plánu. BMG to považuje za ústredný predpoklad ďalšieho rozvoja systému zdravotníctva. Tento vývoj je však spojený aj s novými rizikami. Záruka AMTS by preto mala byť tiež ústredným kritériom pre koncepciu a hodnotenie takzvaných aplikácií elektronického zdravotníctva.

Vďaka elektronickému záznamu o pacientovi (ePA), ktorý môžu poistenci dostávať od zdravotných poisťovní od 1. januára 2021, sa má urýchliť a zjednodušiť výmena informácií medzi príslušníkmi lekárskych odborov. Súčasťou tejto koncepcie je aj plán elektronických liekov, rovnako ako elektronický recept, ktorý bude povinný od januára 2022.

Ďalším cieľom digitalizácie je zjednodušiť hlásenie vedľajších účinkov. Plánovaná je úprava aplikácie Inštitútu Paula Ehrlicha pre bezpečnosť vakcín.